Onze leerlingen als kompas
bij het navigeren van onze opdracht en doelstelling

Het Koninklijk Werk IBIS vormt één pedagogische eenheid die de jongeren optimale kansen wil bieden om te slagen in hun opvoeding en schoolse prestaties.

 


De jongeren die we begeleiden, hebben vaak een getekend verleden zonder thuishaven, hebben soms een negatief zelfbeeld en een leerachterstand opgelopen. Via een instap in de maritieme sfeer als leer- en leefkader, willen we zowel een vluchtheuvels als een constructieve oefenplaats zijn.

In de IBIS-strategie scheppen duidelijk omlijnde normen en afspraken, gekoppeld aan menselijke warmte, een leefklimaat waarin de jongeren “zich goed voelen” en begeleid worden in de groei naar volwassenheid.
Zij kunnen rekenen op de zekerheden van een goed georganiseerde mini-samenleving waarin de aloude maritieme traditie “eer, plicht, ridderlijkheid” in een moderne context vertaald wordt.

Wij hebben daarbij een belangrijke preventie- en overbruggingsfunctie waardoor (tijdelijke) problemen zoals echtscheiding, ziekte van ouders, slechte relatie met stiefmoeder/vader, verblijf van een ouder in de gevangenis, moeder alcoholverslaafd, zich niet gewenst weten of verstoten zijn door …, moeilijk gedrag van het kind, gebrek aan zelfstandigheid van het alleenstaand kind, … opgevangen worden zodat die factoren geen blijvende of zo min mogelijk negatieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind.

Een groot deel van onze kinderen komt uit sociaal zwakke milieus waar we geconfronteerd worden met ouders met gebrekkige opvoedingsverantwoordelijkheid. Het is onze taak de toevertrouwde kinderen de volle aandacht en begeleiding te geven zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien en al hun kansen op een degelijke toekomst kunnen behouden. Alle leerlingen, zonder onderscheid, worden dezelfde kansen geboden.

Onze taak is het kind te helpen op zoveel mogelijk vlakken :

 • materieel vlak : eigentijdse infrastructuur, voeding, kledij en hygiëne, leerenz.
 • onderwijsvlak : hen de kans geven gewoon basisonderwijs en technisch maritiem onderwijs te volgen dankzij de kleine klasgroepen, differentiatie, bijwerkklas, aanpassingsklas, …
 • gedrags- en emotioneel vlak : proberen individuele aandacht te geven, een gesprek met de opvoeder/leerkracht, hoofdopvoeder, maatschappelijk werker, Directeur. Remediëren waar nodig.

  Daar waar nodig doen we een beroep op externe hulpverlening. De sociale dienst neemt de coördinatie en opvolging van deze externe diensten op zich.

  Voor het voltallig team van leerkrachten en opvoeders blijft het een dagdagelijkse uitdaging om onze jongens, vaak gekwetst door negatieve levenservaringen, op te vangen, bij te staan en te begeleiden. Het is belangrijk dat we daarbij onze aandacht zo evenwichtig mogelijk spreiden over alle kinderen en jongeren. Veel energie en tijd wordt gegeven aan de extroverte kinderen/jongeren die (soms zwaar) probleemgedrag vertonen (circa 1/5 van de schoolbevolking), maar ook de gekwetste introverte kinderen verdienen ten volle onze aandacht. Vandaar het grote belang dat we stellen in dossierkennis, communicatie, overleg en opvolging.

 


Naast kennis en vaardigheden streven alle personeelsleden ernaar om volgende waarden bij de leerlingen over te brengen :

 

 • jonge mensen tot volwassenheid begeleiden met een goede dosis zelf
 • ze leren zelfstandigheid verwerven en verantwoordelijkheden opnemen
 • ze helpen om beleefde en eerlijke mensen te worden met een maatschapverantwoordelijkheid
 • ze verdraagzaam leren omgaan door een vlotte samenwerking
 • ze laten inzien dat humor en relativeringszin nodig zijn voor een positieve ingesteldheid
 • ze leren assertief zijn, zowel verbaal als bij het nemen van initiatieven
 • hun individuele waardigheid aanscherpen door de traditie die eigen is aan onze school

  De manier waarop deze waarden geconcretiseerd worden, hangt af van de specifieke opdracht van enerzijds het internaat en anderzijds de school.
  Het is uiteraard ons doel om door intense samenwerking tussen onderwijzend en opvoedend personeel, coördinatoren, maatschappelijk assistente en directie (= het schoolteam) onze leerlingen te begeleiden bij leer- en of gedragsproblemen.

  Wanneer leermoeilijkheden optreden ten gevolge van cognitieve factoren wordt een specifieke remediëring bedacht die daarop geënt is.
  Bij leerlingen die ten gevolge van emotionele problemen slecht presteren, is het remediërend antwoord niet zo concreet.
  Dan wordt een beroep gedaan op de relationele vaardigheden van leerkracht en opvoeder, geruggesteund door directie, c maatschappelijk werker en de psycholoog van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding...

  Tot die vaardigheden behoren :
  begrip tonen voor het feit dat de leerling het, omwille van diverse omstandigheden moeilijk heeft
  kunnen luisteren naar wat de leerling beroert
  helpen en aanmoedigen van de leerling verkiezen boven sanctioneren
  positief bekrachtigen, m.a.w. tussentijdse successen extra waarderen en als stimulans gebruiken

  Deze vaardigheden die het schoolteam in sommige omstandigheden expliciet moet aanwenden, behoren tot een globale attitude die onontbeerlijk is in de pedagogische omgang met de jongeren van onze school.