Eerste inschrijving.

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement.  Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het school­reglement van onze school.  Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek.  De ondertekening van het peda­gogisch project en het schoolreglement gebeurt bij de schooldirecteur.

De sociale dienst verzamelt alle gegevens en komt op huisbezoek, de nodige uitleg wordt gegeven en er volgt een rondgang in de school en het internaat.

Behoudens definitieve uitsluiting geldt de inschrijving van een leerling voor de duur van zijn hele schoolloopbaan.  Om de organisatie van een volgend schooljaar optimaal voor te bereiden, wordt in juni gevraagd de inschrijving al of niet te bevestigen.

Documenten.

Bij inschrijving van de leerling dienen volgende documenten voorgelegd te worden (waarvan een kopie in het leerlingendossier bewaard blijft):

  1. Uittreksel uit de geboorteakte (officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont) en samenstelling van het gezin (af te halen op het gemeentehuis)
  2. Identiteitskaart van de leerling
  3. Isi+-kaart (minder dan 12 jaar) of elektronischeidentiteitskaart (eID) + een zestal klevers van de mutualiteit op naam van de leerling
  4. Rijksregisternummer van de leerling
  5. Rapport + schoolattesten van de vorige school
  6. Bankrekeningnummer van de ouders (inzake betaling kostgeld)

Op het schoolsecretariaat worden de persoonlijke gegevens die bij de inschrijving meegedeeld werden, gedeeltelijk met de computer verwerkt.  Zo kan de school haar administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk vervullen.  De ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en als ze een fout vaststellen ze te laten verbeteren.