Het pedagogisch project vormt het geheel van onderwijskundige en opvoedkundige uitgangspunten die door het bestuur zijn vastgelegd op basis van de doelstelling die bij de oprichting in 1906 werd vooropgesteld:

De kinderen moeten er gelukkig zijn en al het mogelijke wordt gedaan om hen te omringen
met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen.
Z.K.H. Prins Albert

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Gelijke Kansenbeleid in het onderwijs zijn een wezenlijk onderdeel van het pedagogisch project.

Missie:

Het Koninklijk Werk IBIS vzw, een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije niet-confessionele instelling, biedt onderwijs, verblijf aan maximum 110 kinderen, vanaf het eerste leerjaar, die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Visie en strategie:

 • Binnen een gezinsondersteunende veilige leef- en leeromgeving, instaan voor een zorgtraject op maat, rekening houdend met een snel veranderende samenleving waarbij respect voor diversiteit en pluralisme centraal staat.
 • Structuur aanbieden in een sfeer van rust en veiligheid zodat de kinderen optimale kansen krijgen om te slagen in hun opvoeding en hun schoolse prestatie.
 • Door intense samenwerking tussen onderwijzend en opvoedend personeel, het directieteam, de sociale dienst en de ouders, de kinderen begeleiden bij leer- en gedragsproblemen.
 • Begrip tonen en empathisch zijn voor het feit dat het IBIS-kind het, omwille van diverse omstandigheden moeilijk heeft.
 • Zorgen voor voldoende inspraak van kinderen, ouders/verantwoordelijken en personeel om het welbevinden te optimaliseren.
 • Aanbieden van een ruime omkadering voor een optimale leerlingenbegeleiding.
 • Streven naar een maximale leerwinst voor alle lerenden.
 • Zorgen voor een moderne eigentijdse infrastructuur en pedagogisch- didactische leeromgeving waarbinnen kinderen en personeel zich ten volle kunnen ontplooien met respect voor wat in het verleden waardevol is gebleken.
 • Stimuleren van levenslang leren.
 • Ruimte geven aan de kinderen om hun talenten maximaal te ontplooien.
 • Vormen van degelijke vaklui en technici, klaar voor een instap in het beroepsleven.
 • Zorgen voor competent gekwalificeerd en ge├źngageerd personeel.
 • Personeelsleden extra ondersteuning bieden.
 • Zorgen voor een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Alle actoren nemen hierin hun verantwoordelijkheid om de jongeren niet alleen de gelegenheid te geven om er zich cognitief te ontwikkelen, maar ook om via sociaal-culturele en sportieve randactiviteiten hun hele persoonlijkheid te vormen.